consol shoping

תקנון האתר

תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש באתר bigemporio

תאריך 8.2.2021

  ברוכים הבאים לאתר BIGEMPORIO  (להלן “האתר”) בכתובת www.bigemporio.co.il

  הבעלים והחברה המפעילה  של האתר  הינה ​IMPORNATION IMPORT & MARKETING LTD ח.פ 514272269, שמשרדה הרשום ברח’ האומן 17, ירושלים (להלן “החברה”).

 “פעולה באתר” הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או פריטים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן, באתר.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר בעצם פעילותו באתר כי הנו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות הקבועים בתקנון זה.

לצורך תקנון זה, “המשתמש” משמעו – כל אדם, לרבות חברה, הרשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  • 6.1 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; ולגבי קטין – ניתנה הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס החוקי לשימוש באתר.וכן, .
  • 6.2 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.וכן,
  • 6.3 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון

תנאים כללים

  1. מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות באתר ו/או למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל או למנוע ו/או לרשום השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

  1. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י החברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי והתקנון המעודכן יהווה התקנון המחייב.

  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני כל המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

אתר BIGEMPORIO.CO.IL מציע מגוון תכנים ו/או פעולות ולרבות המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים. שיתוף ושליחת תכנים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות, אינטרנטיות, סלולריות ואחרות. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).ומתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק  BIGEMPORIO של החברה ,מובהר כי  החברה רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב כולו או חלקו. או את תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות.

מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ו החברה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או הפריטים הניתנים ושיופיעו באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לעדכן על כך מראש בהודעה כלשהי. מובהר, כי החברה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף BIGEMPORIO בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של   החברה ו/או BIGEMPORIO ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן ל החברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי ל החברה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של   החברה ו/או BIGEMPORIO ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה ו/או BIGEMPORIO בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה והמותג כאמור.

על כל משתמש חל איסור על פרסום משוב ו/או תגובה ו/או תמונה ו/או פוסט שיש בהם כדי לפגוע ברגשות הציבור ו/או בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר  /או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. בכל מקרה של הפרת תקנון זה ו/או פרסום תגובה של המשתמש המהווה הפרה של הוראות תקנון זה החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיו של המשתמש לרשות האחראית על כך.

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירה ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר,. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף הפריט”). לתשומת הלב, החברה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט ו/או מבצעים מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש, אך לא כוללים עלות משלוח. מובהר כי לעיתים יתקיימו מבצעים בלעדיים לאתר, החברה רשאית  לתת מבצעים ו/או הנחות ו/או קופונים ברשת החנויות בשונה מהניתן באתר. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות הגשת תלונה וכן תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ל החברה עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך  במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ביצוע החיוב ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “הפריטים”.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך העסקה ולאחר ש החברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה . במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה ואישור ביצוע החיוב. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול הפריט החסר מההזמנה ולספק למשתמש את יתרת ההזמנה ללא הפריט החסר.  הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

ההזמנה תירשם במחשבי החברה וניתן יהיה לברר פרטים אודות הטיפול בה באמצעות שירות הלקוחות בטלפון 058-737-0555 בשעות הפעילות. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 3 ימי עסקים מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של החברה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את החברה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו בארץ ו/או ליעד אחר בארץ לפי בחירתו

אספקה לכתובת המשתמש

החברה תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח”). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך 3 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר, במידה וההזמנה נעשתה עד השעה 14:00. הזמנות אשר יתקבלו לאחר השעה 14:00 יטופלו בעדיפות ראשונה בבוקר למחרת. החברה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש או לכל כתובת אחרת כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: “דמי משלוח”]. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך , הכול כמפורט להלן: ביטול העסקה כאשר הפריט עדיין לא נשלח ליעדו תיעשה באמצעות בדיקה האם הפריט נשלח ליעדו והודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 058-737-0555  בשעות העבודה המקובלות תוך 48 שעות מיום ההזמנה. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי להחליף את המוצר בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתקופת סוף עונה בתוך 5 ימים ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. החלפה תבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות BIGEMPORIO לפי בחירתו ובתנאי שהפריט תקין, לא נעשה בו כל שימוש ומחוברת אליו התווית המקורית ואזיקון הבטיחות במצב תקין. מובהר כי במקרה של החלפה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום, ובסוף עונה בתוך 5 ימים, מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת BIGEMPORIO uשלא נעשה שימוש במוצר ומחוברת אליו התווית המקורית ואזיקון הבטיחות. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בדוא”ל: .  [email protected] בימים א’-ה’ בין השעות 9:00-15:00. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות BIGEMPORIO  בצירוף חשבונית תוך 48 שעות ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה תינתן כנגד החזרת  פריטים תקינים  לאחת מחנויות BIGEMPORIO וזאת ע”י המחאה או זיכוי חשבון המשתמש תוך 7 ימי עבודה.  או לחילופין, החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות BIGEMPORIO, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת BIGEMPORIO, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או 5 ימים בסוף עונה על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

מובהר ומודגש כי הלבשה תחתונה ו/או בשמים אינה ניתנים להחזרה מכל סיבה שהיא גם באריזתם המקורית.

אחריות, אבטחה ופרטיות

החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע באתר. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של BIGEMPORIO (הרשום על שם חברת החברה) . אתר BIGEMPORIO הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) משמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר BIGEMPORIO . ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות החברה מאחר ו החברה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, ל החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב החברהו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

האחריות למוצרים שנרכשו באתר הינה  לשלושה חודשים ואינה כוללת שפשופים, חורים ,קרעים , נזקי כביסה ו/או כתמים חיצוניים ו/או כל נזק הקשור  לשימוש שלא ע”פ ההוראות

ביטול עסקת הרכישה על ידי החברה

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר. וכן היא שומרת לעצמה את הזכות  לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.

אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי או פרטי אמצעי התשלום ופרטיו המלאים של המשתמש.

בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או במקרה בו המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב החברה ו/או ב BIGEMPORIO במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו;

אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו.

המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

בכל אחת מהנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של BIGEMPORIO במייל

  [email protected]  בשעות הפעילות של שירות הלקוחות כפי שיפורסמו מעת לעת.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר BIGEMPORIO, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של  BIGEMPORIO של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר BIGEMPORIO, בסיסי הנתונים בו (לרבות המוצרים, רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר BIGEMPORIO, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם BIGEMPORIO  בלא קבלת הסכמת BIGEMPORIO  מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר BIGEMPORIO  לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת BIGEMPORIO  מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של BIGEMPORIO  מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו BIGEMPORIO , אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. שם המותג BIGEMPORIO , סימני המסחר של BIGEMPORIO  (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב’ – הם כולם רכושה של BIGEMPORIO  בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ל BIGEMPORIO  ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם BIGEMPORIO  נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו ו/או על כל פעולה ו/או עשיית שימוש כלשהוא באתר, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) ירושלים ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.

נגישות